Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội

06:06 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4436/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19"

06:04 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19".

Ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

06:00 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng".

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đối mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

05:59 | 18/10/2021

Ngày 15/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đối mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

10:17 | 12/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"

09:28 | 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội

08:49 | 08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

08:48 | 08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 3396/UBND-KT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội

11:02 | 06/10/2021

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4347/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn